Важливо: про деякі аспекти військової служби за призовом осіб офіцерського складу

Повідомлення про підписання Міністром оборони України наказу про призов офіцерів запасу на військову службу викликало в суспільстві жваве обговорення. Дехто, коментуючи цю тему без знання положень документа, називав це навіть «мобілізацією». «Народна армія» звернулася за роз’ясненнями до тво начальника Управління правового забезпечення Генерального Штабу — начальника юридичної служби Збройних Сил України полковника юстиції Максима Кушніра

— Максиме Валерійовичу, розкажіть, будь ласка, чим насправді є військова служба за призовом осіб офіцерського складу і якими документами вона регулюється?

— Це окремий вид військової служби, що регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року, Указом Президента України від 10.12.2008 року «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України». Однак найбільш детально це питання прописано в наказі Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України». Ним встановлено порядок призову і проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу. Саме ж рішення про призов з оформленням наказу по особовому складу підписане Міністром оборони 30 травня поточного року.

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою допідготовки та перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду. Офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних Сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади до військових частин, які не беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Ці офіцери не залучатимуться до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

— Які вимоги до офіцерів запасу? Хто має право призиватися?

— Військова служба за призовом офіцерів запасу є обов’язковою. Законодавець передбачив урахування декількох цензів: вікового, медичного тощо. Зокрема на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра), яким присвоєне первинне офіцерське звання і які за результатами медичного огляду придатні до військової служби за станом здоров’я.

Віковий ценз є одним із найважливіших під час ухвалення рішення. Так, чітко встановлено, що можуть бути призвані офіцери запасу віком до 43 років. Мінімальний поріг вікового цензу законодавцем прямо не передбачено, однак очевидно, що особа повинна мати статус офіцера запасу.

Хочу зауважити, що призов здійснюватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

— На який строк будуть призвані офіцери запасу?

— Це не контрактна служба, тобто контракт не підписується. Відповідно до чинного законодавства строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу становить 18 місяців. При цьому слід розуміти, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міськрайонного) військового комісаріату, а закінченням — день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

— Чи передбачено відстрочку від призову, які її підстави?

— Так. Вона надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату у зв’язку із сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, а також для продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами надається призовникам, переважно за їхнім бажанням, які мають: вагітну дружину; дружину-інваліда; двох і більше дітей; дитину-інваліда; дитину віком до 3-х років або дитину старшу 3-х років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду; непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати; одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника. Крім того, відстрочка від призову за сімейними обставинами в разі бажання може надаватися офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Водночас атестаційна комісія може ухвалити рішення про надання офіцерам запасу відстрочки від призову за сімейними обставинами, попри небажання запасника скористатися нею, з огляду на те, що призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких, відповідно до законодавства, вони повинні утримувати.

Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров’я надається на підставі рішення «Тимчасово непридатний до військової служби», ухваленого за результатами медичного огляду. У цьому разі відстрочка надається на строк до одного року, по закінченні якого офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.

Відстрочка для здобуття освіти надається один раз за весь період навчання особам, які навчаються у ВНЗ з денною формою навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня); середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які відповідно до міжнародних договорів України здобувають освіту в навчальних закладах інших держав.

Варто зауважити, що відстрочка від призову для здобуття освіти надається один раз за період навчання, тобто офіцери запасу, які відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, через невиконання навчального плану, порушення умов контракту, недисциплінованість, втрачають право на відстрочку від призову незалежно від їхнього повторного зарахування/поновлення. При цьому офіцери запасу, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, право на надану відстрочку від призову не втрачають.

Останньою причиною відстрочки від призову офіцерів запасу є продовження професійної діяльності, зокрема педагогічними працівниками з повною вищою освітою — на весь період їхньої роботи за спеціальністю; медичними працівниками за умови повного навантаження на обійманій посаді — на весь період їхньої роботи за фахом у сільській місцевості; священнослужителями, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і обіймають посаду в релігійних організаціях, — на час виконання обов’язків священнослужителя; сільськими, селищними, міськими головами — на строк виконання ними цих повноважень; особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю — на весь період їхньої роботи за цією спеціальністю; резервістами — на весь період служби у військовому резерві; поліцейськими — на весь період їхньої служби.

— Яке покарання чекає ухильників від призову?

— У разі отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути в пункт збору в термін, зазначений у повістці. Винятком є наявність поважної причини, яка має бути документально підтверджена, інакше їм загрожує притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом.

— Чи зберігається попереднє місце роботи офіцера-призовника?

— Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

— Який соціальний пакет мають офіцери військової служби за призовом?

— Відповідно до чинного законодавства вони виконують обов’язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом. Детальна порівняльна таблиця пільг офіцерів за призовом та офіцерів за контрактом наведена нижче:

Бесіду вів Руслан СЕМЕНЮК

ДЖЕРЕЛО: «НАРОДНА АРМІЯ»